Tina Voldby

Tina Voldby

Underdirektør

tvo@tekniq.dk

7742 4238

2012 8283

Jan Eske Schmidt

Jan Eske Schmidt

Videnspartner

jes@tekniq.dk

7741 1560
2613 0828

Boligjobordningen

BoligJobordningen

BoligJobordningen 2019

BoligJobordning 2019 har virkning for arbejde, der udføres fra 1. januar 2019

Ordningen svarer stort set til den vi kender fra 2017.

Man kan få fradrag op til 12.200 kr. pr. person i husstanden for energirenoveringer, klimatilpasninger mv og op til 6.100 kr. per person for serviceydelser i hjemmet som rengøring m.v. Det samlede fradrag, som kan udnyttes, er i alt på 18.300 kr. pr. person. Der gives kun fradrag for arbejdsløn og ikke materialer.

Betingelser i øvrigt

Skattefradraget svarer til et tilskud på cirka en tredjedel af lønudgiften.

Fradraget knytter sig til personer, der har folkeregisteradresse i boligen.

Fradraget gælder for personer i lejeboliger, ejerboliger og andelsboliger, hvis det er beboeren, der har pligt/ansvar for istandsættelsen og betaler for arbejdet.

Kunden kan kun bruge fradraget, hvis arbejdet er udført af en virksomhed, der er momsregistreret.

Der må ikke være ydet andet offentligt tilskud til arbejdet, dog kan kunden godt sælge en eventuel energibesparelse til et forsyningsselskab/modtage tilskud fra et energiselskab.

Kunden skal indberette det fradragsberettigede beløb til SKAT med angivelse af, hvem der har udført arbejdet.

Hvilket installationsarbejde kan der gives fradrag til?

Fradragsberettiget arbejde omfatter arbejdslønnen inklusive moms i forbindelse med istandsættelse og hjælp i og uden for privat- eller ferieboligen. Skattefradraget omfatter grønne løsninger, energieffektivisering, vedvarende energi, både når det gælder reparation, vedligeholdelse, udskiftning og installation.

På installationsområdet kan kunden få fradrag for følgende typer af arbejde:

 • Installation eller udskiftning af varmestyringsanlæg (fx radiatorer (dog ikke el-radiatorer), radiatortermostatventiler, ur-styring, vejrkompenseringsanlæg mv.)
 • Reparation eller udskiftning af gasfyrskedler og varmeanlæg, herunder vandvarmer, fjernvarmeanlæg samt reparation af gulvvarme
 • Installation, reparation eller udskiftning af gasfyrskedler og varmeanlæg (fx solvarmeanlæg inkl. varmtvandsbeholder, vandvarmer i forbindelse med installation af kedler m.v., etablering af stikledning)
 • Udskiftning eller reparation af fjernvarmeunits
 • Installation af jordvarme – hele jordvarmesystemet inkl. jordslange
 • Installation eller forbedring af visse afløbsinstallationer eller dræn (fx højvandslukkere, regnvandsfaskiner m.v.)
 • Radonsikring og udsugning
 • Afmontering af brændeovne
 • Installation af varmepumper, herunder luft-til-luft varmepumper med og uden kølefunktion
 • Installation eller forbedring af ventilation (fx balanceret ventilationsanlæg med varmeindvinding)
 • Installation, reparation eller udskiftning af solfangere, solceller* og husstandsvindmøller*
 • Tilslutning af bredbånd (nedgravning og indskydning af kabler på egen grund samt opsætning af modtageudstyr til mobilt og fast trådløst bredbånd på boligens ydre rammer)
 • Installation af tyverialarm
 • Montage af røgsugere

* Vær opmærksom på, at der ikke kan opnås tilskud via BoligJobordningen, hvis der samtidig modtages tilskud i form af driftsstøtte, og der kan ikke opnås fradrag, hvis reglerne om erhvervsmæssig virksomhed anvendes.

Den komplette liste over alle ydelser, der er dækket af fradraget, findes på SKATs hjemmeside (se liste under "Håndværkerydelser som giver fradrag").

Installationsarbejde der ikke er tilskud til:

 • Installation af intelligente varme-, ventilations- og lysstyring, fx (bevægelsesfølere, dagslysfølere, intelligente bygningsinstallationer), inkl. afledt ledningsarbejde
 • Reparation eller udskiftning af vandinstallationer
 • Reparation eller fornyelse af visse elinstallationer
 • Reparation, installation eller udskiftning af oliefyr, biokedelanlæg, herunder pillefyr, biomassefyr og fastbrændselskedler
 • Energirådgivning, hvis der foreligger en skriftlig dokumentation/rapport
 • Installation af ladestik til elbiler inkl. nødvendig eltavle og ledningsarbejde
 • Installation af gulvvarme og rørføring til gulvvarme
 • Reparation eller fornyelse af køkken og bad
 • Tilstands- og energimærkningsrapporter

Hvad skal du gøre som installatør?

Det er kunden, der skal foretage indberetning til SKAT for at få fradrag. Virksomheden skal ikke indberette eller fremsende dokumentation til SKAT. Virksomheden skal blot sikre:

 • at arbejdslønnen inklusiv moms fremgår særskilt af fakturaen – også når der er tale om et tilbudsarbejde
 • at fakturaen betales ved overførsel til virksomhedens konto via bank eller netbank eller ved kortbetaling via virksomhedens hjemmeside eller MobilePay

Det er ikke nødvendigt at opdele regningen i forhold til antal personer i husstanden, der skal opnå fradrag.

Det skal bemærkes, at SKAT kan kontrollere virksomhedens regnskaber for at undersøge, om der har fundet omfakturering sted fra materialer til løn.

 

Særligt om sommer- og fritidsboliger

Fritidsboliger er også omfattet af håndværkerfradraget. Det gælder både sommerhuse, fritidsboliger og ferielejligheder, uanset om de ligger i Danmark eller i udlandet.

Fritidsboliger skal være skattepligtig i Danmark.

En række fritidsboliger er ikke skattepligtige efter ejendomsværdiskatteloven og er derfor heller ikke omfattet af BoligJobordningen. Det gælder blandt andet:

 • Fritidsboliger der udelukkende udlejes erhvervsmæssigt
 • Udenlandske fritidsboliger der er fritaget for ejendomsværdiskat i henhold til en dobbeltbeskatningsoverenskomst eller særskilt dansk lovgivning mv.
 • Fritidsboliger under opførelse/nedrivning
 • Fritidsboliger der er ubeboelige
 • De fleste kolonihavehuse

Kun ejere af fritidsboliger kan opnå fradrag efter BoligJobordningen samt personer med udenlandske fritidsboliger, der er fuldt skattepligtige til Danmark eller grænsegængere. Begge ægtefæller kan opnå fradrag efter BoligJobordningen. Lejere og andre brugere af sommer- eller fritidsboligen er ikke omfattet.

De ydelser, der kan give fradrag for helårsboliger, giver som udgangspunkt også fradrag i relation til fritidsboliger. Der vil dog ikke være fradrag for serviceydelser (rengøring mv.) vedrørende fritidsboliger, der udlejes. 

Selv om man har både en helårsbolig og en fritidsbolig kan man højst få et årligt fradrag.

Hvilke år henføres fradrag til

Arbejde, der er udført i 2018 og betalt senest d. 28. februar 2019 – fradrages i 2018.

Det er ikke afgørende, hvornår fakturaen er udstedt – det afgørende er, hvornår arbejdet er udført, og at betalingsfristen overholdes.


Senest opdateret 21-12-2018

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.