Hotline til EfterUddannelse.dk 

Hotline til EfterUddannelse.dk


Kelvin Strømsholt

Kelvin Strømsholt

Chefkonsulent

kas@tekniq.dk

7741 1581Johnny Kristensen

Chefkonsulent

jkr@tekniq.dk

7742 4252

Efteruddannelsesmuligheder for installationsbranchen, smede- og industriområdet

Markedsføring og administration

Efteruddannelse gennemføres primært på erhvervsskolerne og afholdes typisk som dagundervisning inden for normal arbejdstid.

Uddannelsernes varighed afhænger af kursusindholdet, men det normale er fra en dag og op til en uge. 

Virksomheder, medarbejdere og en erhvervsskole kan i samarbejde planlægge, at kurserne tilrettelægges fleksibelt som aften- eller weekendundervisning eller opsplittet i moduler over flere uger.

Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) udvikles og gennemføres som erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Formålet med arbejdsmarkedsuddannelserne er: 

  • At vedligeholde, udbygge og forbedre arbejdsstyrkens erhvervskvalifikationer, så de stemmer overens med behovet på arbejdsmarkedet.
  • At afhjælpe omstillings- og tilpasningsproblemer på kortere sigt.
  • At medvirke til et samlet kvalifikationsløft på arbejdsmarkedet på længere sigt ved blandt andet at bidrage til, at ikke faglærte opnår faglært status.

Adgangsbetingelser for beskæftigede

AMU-kurser er åbne for alle over 18 år, som i deres job har brug for efteruddannelse. Særlige adgangskrav kan forekomme på enkelte uddannelser - fx certifikatkurser.

Det er et krav for at deltage på AMU-kurser, at medarbejderen har fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark.

Hvis medarbejderens højeste uddannelse er på faglært niveau, fx smed, elektriker, industritekniker eller vvs-energiuddannelse, kan der modtages lønrefusion, befordringsgodtgørelse og tilskud til forplejning og overnatning.

Udbetaler virksomheden løn under efteruddannelsen, udbetales lønrefusion til virksomheden.

Har du en videregående uddannelse som fx installatør eller ingeniør, er der særlige regler for deltagelse på efteruddannelseskurser (AMU). Herefter skal medarbejdere med en videregående uddannelse betale den fulde kursus- og undervisningsudgift uden statstilskud.

Lønrefusion

Hvis uddannelsesstedet har godkendt uddannelsesdeltagelse uden bemærkninger, kan der i forbindelse med gennemførelse påregnes delvis lønrefusion, som en kompensation for medarbejderens løn. 

Lønrefusionen svarer til 100 % af den højeste dagpengesats, som udgør kr. 119,00 pr. time eller kr. 4.405 pr. uge pr. 1. januar 2020. Administration og udbetaling af lønrefusion (VEU-godtgørelse) og tilskud til befordring sker gennem Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB).

Befordringstilskud

Der gives også refusion til medarbejderen i forbindelse med befordring, hvis medarbejderens daglige transport mellem bopæl og kursussted og retur er mere end 24 km. Tilskuddet er baseret på statens takster pr. kilometer regnet fra din bopæl til kursusstedet, dog maksimalt 576 km pr. dag. Taksten er pr. 1. januar 2020 kr. 0,98 pr. km.

Hvis medarbejderen er indkvarteret under uddannelsen, kan medarbejderen få refusion for den befordringsdel, der ligger udover 24 km., dog højst for 76 km. pr. dag.

Ved ud- og hjemtransport mellem bopæl og indkvarteringssted, kan medarbejderen få refusion for transport op til 400 km. pr. rejse. Der ydes også refusion til medarbejderen ved rejser i forbindelse med weekender og søgnehelligdage.

Tilskuddet er skattefrit for medarbejderen.

Vi gør opmærksom på, at der er en bagatelgrænse, idet der ikke udbetales beløb under 36,54 kr.

Medarbejderen kan få tilskud til opholdsudgifter, hvis medarbejderen har en samlet transportvej på over 120 km. Mellem sin bopæl og kursussted og retur. Tilskud til kost og logi bliver udbetalt efter statens takster og administreres af kursusstedet.

Tilmelding til kursus

amukurs.dk kan virksomheder og medarbejdere finde et online kursuskatalog, der giver et samlet overblik over udbuddet af efteruddannelseskurser (AMU).

Når virksomhedens medarbejdere skal på efteruddannelseskursus, skal de tilmeldes/oprettes igennem efteruddannelse.dk. Det letteste er at finde det aktuelle kursus på amukurs.dk. Når man starter tilmeldingen på amukurs.dk, bliver det valgte kursus automatisk åbnet på voksenuddannelse.dk. Den formelle del af tilmeldingen gøres færdig på efteruddannelse.dk.  

Husk at søge godtgørelse

Når du tilmelder dig et kursus på voksenuddannelse.dk, kan du samtidig søge om VEU-godtgørelse og evt. tilskud til befordring.

I 2021 udgør VEU-godtgørelsen 892 kr. pr .dag.

Du kan søge VEU-godtgørelse, hvis du er lønmodtager eller selvstændig i en virksomhed med dansk cvr-nummer under dansk lov.

Afmelding

Hvis en medarbejder er tilmeldt et kursus, men bliver forhindret i at deltage, er det vigtigt at huske at afmelde kursisten, ellers opkræver undervisningsstedet et gebyr ved for sen afmelding/udeblivelse.

Kursuspris

Der er et deltagergebyr. Det varierer primært på AMU-kurser fra kr. 124 til kr. 272 pr. kursusdag for de fleste kurser. Se den aktuelle kursuspris under hvert enkelt kursus.

Det er en forudsætning, at betaling af kursusgebyret bliver foretaget via voksenuddannelse.dk - her kan man dog vælge at modtage faktura gennem PBS.

Garantikurser

Nogle af kurserne inden for installationsbranchen har status som garantikurser, dette sikrer, at kurset bliver afholdt. Garantien dækker, at kurset afholdes i det tidsrum, som det udbydes i - men måske på et andet undervisningssted.

www.amukurs.dk er garantikurser markeret med dette symbol: 

Garantikurser aflyses kun ved sygdom, eller hvis statens tilskud til kurset bliver fjernet.

Kursusbevis

Kursusstedet udsteder kursusbevis til medarbejderen, når underviseren vurderer, at kurset er gennemført med et tilfredsstillende resultat. Nogle kurser afsluttes med en prøve, som skal bestås. Kursusbeviset angiver kursets titel, varighed og indhold.


Senest opdateret 28-09-2021

Tilskud til opkvalificering gennem sporskifteordningen

ÅRSKATALOG 2021 - ELBRANCHEN

ÅRSKATALOG 2021 - VVS-BRANCHEN

Brancheskift

Supplerende uddannelsesbeviser

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.