Multimediebeskatning

Multimediebeskatning

En ansat der stilles en computer til rådighed af sit arbejde, bliver ikke beskattet, hvis der er tale om arbejdsrelateret brug. Den ansatte kan også frit tage udstyret med hjem, så længe der er en arbejdsrelateret grund.

En computer med tilbehør omfatter fx:

  • Stationære computer
  • Bærbare computer
  • Computerskærm
  • Softwareprogrammer
  • Printer
  • Tablets
  • Andet arbejdsrelateret udstyr
Hvis der ikke er en arbejdsmæssig begrundelse for at stille en computer og tilbehøret til rådighed for den ansatte, vil det blive betragtet som privat brug. I dette tilfælde vil den ansatte være skattepligtig af et beløb svarende til markedslejen af en tilsvarende computer og tilbehør.

Fri datakommunikationsforbindelse 

En fri datakommunikationsforbindelse er en arbejdsgiverbetalt internetforbindelse, der giver den ansatte adgang til arbejdsgiverens netværk. 

Fri datakommunikationsforbindelse er ikke skattepligtig. Forudsætningen er, at den ansatte har adgang til stort set de samme funktioner eller dokumenter, som på arbejdspladsen. Det er ikke tilstrækkeligt, at den ansatte kan komme ind på arbejdsgiverens hjemmeside, eller bare har adgang til at læse og afsende mails, se sin kalender mv. Hvis der ikke er adgang til arbejdsgiverens netværk, beskattes medarbejderen som ved fri telefon. 

En mobil- eller fastnettelefon med datakommunikationsforbindelse, som giver adgang til arbejdsgiverens netværk, er ikke skattepligtig. 
Har den ansatte derimod fået en fastnet- eller mobiltelefon til rådighed, behandles telefonen og den hertil knyttede datakommunikationsforbindelse skattemæssigt som en telefon. 

Fri telefon 

Ved fri telefon forstås fastnet- eller mobiltelefoner, hvis hovedfunktion er telefoni og eventuelt kalender- og tidsregistreringsfunktion. Det gælder også PDA’er, smartphones og lignende. Fri telefon omfatter både en telefon oprettet i arbejdsgiverens navn, og telefoner hvor arbejdsgiveren fuldstændigt eller delvist betaler eller refunderer den skattepligtiges telefonudgifter.
Den skattepligtige værdi af fri telefon er fastsat til 2.800 kr. (2018-niveau) årligt pr. person.

Privat rådighed 
Det er den private rådighed, der udløser beskatningen. Hvis den ansatte tager sin telefon med hjem på bopælen, er der formodning om privat rådighed. I tilfælde, hvor brugen af telefonen er nødvendig for at kunne udføre arbejdet, vil formodningen kunne afkræftes. For at afkræfte denne formodning skal der være indgået en tro og love-erklæring mellem den ansatte og arbejdsgiver om, at telefonen er en arbejdstelefon, som kun anvendes erhvervsmæssigt. 

Enkeltstående private opkald til og fra telefonen vil dog ikke udløse beskatning. Det afgørende er, at den ansatte ikke anvender mobiltelefonen på en sådan måde, at den alene anvendes i tæt tilknytning til den ansattes arbejde. Det påhviler i denne forbindelse arbejdsgiveren at føre en vis kontrol med, at aftalen overholdes.

Arbejdsgiveren kan foretage en individuel kontrol af den ansattes brug af arbejdsmobiltelefonen i de tilfælde, hvor der sker en væsentlig afvigelse fra det ”sædvanlige samtalemønster”, fx: 
  • En markant stigning i udgiften til telefoni uden arbejdsmæssig grund 
  • Den ansatte har brugt telefonen til betaling af private udgifter fx doneret penge til indsamlinger
  • Den ansatte har anvendt arbejdsmobiltelefonen i weekender og eller ferier uden arbejdsmæssig begrundelse. 
Ægtefællerabat 
En ansat, der helt eller delvist får stillet telefon til rådighed for privat benyttelse af sin arbejdsgiver, beskattes af et beløb på 2.800 kr. årligt (2018-niveau). Der er ægtefællerabat for samlevende ægtefæller, der begge beskattes af fri telefon, herunder datakommunikationsforbindelse. Det skattepligtige beløb på 2.800 kr. reduceres med 25 % for begge ægtefæller, når begge ægtefæller beskattes. Det betyder, at hver ægtefælle beskattes af 2.100 kr. årligt, hvis begge ægtefæller er skattepligtige af fri telefon, herunder datakommunikations-forbindelse hele indkomståret.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.